โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษา
  Plants: image 1 0f 4 thumb  
 
• โรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์ เป็นโรงเรียนนานาชาติสามภาษา ที่ใช้การเรียน
การสอน 3 ภาษา คือภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ ภาษาไทย โดยใช้หลักสูตรสิงคโปร์ที่ได้รับ
การอนุมัติการใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์และได้รับการอนุญาตการจัด
ตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนได้รับคุณภาพ
การศึกษาที่ดีที่สุดจากหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
• โรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์ เรามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนทั้งในด้านวิชา
การ, คุณธรรม, สติปัญญา รวมถึงการเข้าสังคม โดยการเรียน การสอนจะเป็น การผสมผสาน
ระหว่างโลกตะวันตก และโลกตะวันออกอย่างลงตัวเพื่อประโยชน์และความสำเร็จสูงสุดของ
ของนักเรียน
 
 
  • นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์ พร้อมแล้วสำหรับโลกในยุคศตวรรษที่ 21  
  เพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ และการศึกษา รวมถึงมีความพร้อมที่จะเจริญเติบโตทันเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันทางโรงเรียนได้  
  เตรียมพร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาครอบคลุมด้วยทักษะ ด้านสังคม ด้านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน รวมทั้งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้นนักเรียน  
  จึงไม่เพียงแต่มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง หากแต่ยังมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเอง และสังคมทางโรงเรียนได้ใช้ภาษาหลักในการสื่อสารคือ ภาษาอังกฤษ  
  และภาษาจีน อีกทั้งยังมีการสอนภาษาไทยในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เชี่ยวชาญทั้งสามภาษา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารและ  
  พร้อมสำหรับโลกในยุคปัจจุบัน และอนาคต
 
  • กิจกรรมนอกห้องเรียน
  ทางโรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์ เราไม่เพียงเน้นการศึกษาทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อให้เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดง
  ความสามารถ และศักยภาพ อีกทั้งยังมีการสอนดนตรี กีฬา ศิลปะ การเขียนเชิงสร้างสรรค์และงานออกแบบ ด้วย
โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษา
       
  • บุคลากร และเป้าหมายของโรงเรียน
  โรงเรียนมีทีมคณาจารย์ ชาวต่างชาติทั้งจากประเทศอังกฤษ, อเมริกา, สิงคโปร์, จีน และไทย ที่พร้อมจะทุ่มเทความรู้และทักษะให้กับนักเรียน โดยคุณครูมีความ
  มุ่งมั่นที่จะผลักดันนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโตทันกับเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน
       
 
   
       
 
 
โรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์
โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ บางนา ศรีนคริทร์ สมุทรปราการ หลักสูตรสิงค์โปร์ สามภาษา สองภาษา
รับสมัครระดับอนุบาล - ระดับมัธยม
1000 หมู่ 5, ถนนศรีนคริทร์, สำโรงเหนือ, เมือง สมุทรปราการ 10270
Telephone : +66 2 710 5900 Fax : +66 2 710 5700  Email : info@tsis.ac.th Link