โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษา
• หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์  
โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ เราดำเนินการเรียน การสอนโดยใช้หลักสูตรสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความมีระเบียบวินัยสร้างความท้าทาย  
ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 
• รายละเอียดหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์ : ระดับเนอร์สเซอรี่ 1 และ 2  
การเรียนของนักเรียนระดับเนอร์สเซอร์รี่ 1 และ 2 จะมีการเรียน การสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาจีนและภาษาไทย โดยคุณครูจะพัฒนาทักษะการใช้  
ภาษาความรู้ ความเข้าใจในตัวเลข และทักษะการเข้าสังคม ด้วยการใช้กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การร้องเพลง การเล่น การเคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลง การปั้นแป้งโดว์ ศิลปะ  
และการออกกำลังกายในส่วนวิชาภาษาจีนจะมีการเรียนรู้ตัวอักษรจีน, คำศัพท์, ตัวเลข ด้วยคำกลอน, บทเพลง และนิทาน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจโดยง่าย และมี  
การพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ  
 
โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษา Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษา
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
 
       
  • รายละเอียดหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์ : ระดับอนุบาล 1 และ 2  
  • ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
  การเรียนของนักเรียนระดับอนุบาล การเรียน การสอน จะเพิ่มความรอบรู้ของภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ครบทั้ง 4 ทักษะ อีกทั้งยังมี  
  การเน้นการอ่านออกเสียง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพื้นฐานที่ดีสู่การเรียนต่อในระดับประถมศึกษา  
     
  • คณิตศาสตร์  
  นักเรียนจะได้รับการวางพื้นฐานทักษะ คณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่นการจัดกลุ่ม การบวก ลบ คูณ หาร ตัวเลช และ เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณิตศาสตร์ด้วยเกมส์ และ โจทย์
 
  เลขที่ท้าทาย  
     
  • ดนตรี และการเคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลง  
  ในชั่วโมงการเรียนวิชาดนตรี นักเรียนจะได้เรียนรู้การร้องเพลงอย่างถูกวิธี และเป็นธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตัวเอง  
     
  • งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ  
  นักเรียนจะได้เรียนรู้และส่งเสริมในการนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบและการใช้สื่อที่แตกต่างกันทั้งงานหัตถกรรม การวาดและระบายสีภาพ เพื่อสะท้อนความเป็นตัวเอง  
     
  • การเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์  
  นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ผ่านการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  
 
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
 
       
  • รายละเอียดหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์ : ระดับประถม 1 ถึง ประถม 6  
  นักเรียนของโรงเรียนได้รับการวางพื้นฐานที่ดีจากการเรียนรู้ในระดับอนุบาลมาแล้ว เมื่อถึงชั้นประถมศึกษานักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาการและสันทนาการที่มีความเข้มข้น  
  และรอบด้านมากขึ้น ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา รวมถึงฝึกฝนทักษะการนำเสนอความคิด เพื่อให้สามารถก้าว  
  ทันเทคโนโลยีในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และปรับตัวได้ดีกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังทักษะดังต่อไปนี้  
   
  • นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์ เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  
  นักเรียนจะได้เรียนรู้สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรกระทำ มีความฉลาดและมีความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิต มีความกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น และสามารถสี่อสารได้  
  อย่างมีประสิทธิภาพ  
   
  • นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติไทย - สิงตโปร์ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  
  นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกให้มีความอดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง  
   
  • นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
  นักเรียนจะได้รับการฝึกให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเดี่ยว และทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
   
  • นักเรียนของโรงเรียนนานาขาติไทย - สิงคโปร์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ  
  นักเรียนจะได้เรียนรู้ในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสามารถใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อพัฒนาคุณภาพของสังคมและประเทศ ให้ดียิ่งขึ้น  
 
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb Plants: image 1 0f 4 thumb
 
 
     
 
 
โรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์
โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ บางนา ศรีนคริทร์ สมุทรปราการ หลักสูตรสิงค์โปร์ สามภาษา สองภาษา
รับสมัครระดับอนุบาล - ระดับมัธยม
1000 หมู่ 5, ถนนศรีนคริทร์, สำโรงเหนือ, เมือง สมุทรปราการ 10270
Telephone : +66 2 710 5900 Fax : +66 2 710 5700  Email : info@tsis.ac.th Link